Aanvraag voorbespreking of inspectie

Alle opdrachten voor brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement voor meer info.

*Opgelet: Wegens drukte kan het iets langer duren vooraleer we uw aanvraag kunnen behandelen.*

Voorbespreking
Wij raden je aan om complexe bouwprojecten eerst te komen bespreken met de brandweer vooraleer je een aanvraag tot omgevingsvergunning bij de gemeente indient.
We contacteren je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken.


Inspectie
Onze preventietaken omvatten ook de controle van gebouwen op brandveiligheid. We gaan dan na of het gebouw is opgetrokken volgens het brandweeradvies en/of de geldende regelgevingen worden nageleefd.

Om je goed voor te bereiden op de inspectie raden we je alvast aan om de de keuringsverslagen en attesten van aanwezige technische installaties te verzamelen. Je kan deze doormailen naar je dossierbehandelaar die contact heeft opgenomen om een afspraak in te plannen.
Het gaat o.a. om:

 • Elektrische installatie
 • Veiligheidsverlichting 
 • Branddetectie-installatie, alarminstallatie
 • Ontrokingsluiken
 • Gasinstallatie (gasdichtheid)
 • Verwarmingsinstallatie (verbrandings- en reinigingsattest)
 • Stookplaats conformiteit NBN B61-001 (verwarmingsinstallaties vanaf 70 kW)
 • Gasdetectie
 • Liften
 • Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers, muurhaspels)
 • Branddeuren (plaatsingsattest)


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 05 juni 2023
Aanvraagformulier

Met dit formulier kan je bij onze preventiedienst een voorbespreking of inspectie aanvragen. Wanneer u alle noodzakelijke velden heeft ingevuld en klikt op verzenden, zal u automatisch een kopie van de aanvraag in uw mailbox ontvangen. U krijgt nadien nog een persoonlijk bericht dat uw aanvraag goed werd ontvangen. **Opgelet: Wegens drukte kan het iets langer duren vooraleer we uw aanvraag kunnen behandelen.**

Type aanvraag
(Voor)bespreking
Inspectie
Gegevens van het project of de inrichting
h < 10m
10m ≤ h ≤ 25m
h > 25m
Hier kan je ter ondersteuning van je aanvraag plannen e.d. toevoegen. Max. 2MB.
Gegevens voor inspectie

Enkel in te vullen als je een inspectie aanvraagt

Bekomen van brandveiligheidsverslag en/of brandveiligheidsattest
Inspectie voor ingebruikname
Andere
Omschrijving werken

Enkel in te vullen als je een bespreking/advies aanvraagt

Nieuwbouw
Verbouwing
Uitbreiding
Regularisatie
Functiewijziging/wijziging aantal woongelegenheden
Terreinaanleg (verkaveling, wegeniswerken, pijpleiding,…)
Andere
Hier kan je ter ondersteuning van je aanvraag plannen e.d. toevoegen. Max. 2MB.
Functie van het gebouw

Meerdere opties mogelijk

Meergezinswoning
(Studenten)kamers met ≤ 3 verhuureenheden en ≤ 4 bouwlagen
(Studenten)kamers met 4 tot 6 verhuureenheden en ≤ 4 bouwlagen
(Studenten)kamers met 7 tot 20 verhuureenheden en ≤ 4 bouwlagen
(Studenten)kamers met meer dan 20 verhuureenheden en meer dan 4 bouwlagen
Andere
Eet- en drankgelegenheden met aantal personen ≤ 9
Eet- en drankgelegenheden met aantal personen tussen 10 en 49
Eet- en drankgelegenheden met aantal personen ≥ 50
Handel/winkel met aantal personen ≤ 9
Handel/winkel met aantal personen tussen 10 en 49
Handel/winkel met aantal personen ≥ 50
Kantoor/dienstverlening
Andere
Voetbalstadion
Sportcomplex met aantal personen ≤ 9
Sportcomplex met aantal personen tussen 10 en 49
Sportcomplex met aantal personen ≥ 50
(Jeugd)vereniging met aantal personen ≤ 9
(Jeugd)vereniging met aantal personen tussen 10 en 49
(Jeugd)vereniging met aantal personen ≥ 50
Andere
School
Internaat
Andere
Woonzorgcentrum & centrum voor herstelverblijf*
Lokaal dienstencentrum*
Assistentiewoningen*
Ziekenhuis
Kinderdagverblijf voor baby's/peuters met 9 - 25 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf voor baby's/peuters met 26 - 50 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf voor baby's/peuters met 51 of meer kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf naschoolse opvang met 9 - 25 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf naschoolse opvang met 26 - 50 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf naschoolse opvang met 51 of meer kinderopvangplaatsen
Andere
Dit is een verplichte stap bij oudervoorzieningen. Indien je deze stap overslaat, zal je niet verdergeholpen worden.
Kamergebonden logies en jeugdverblijven tot en met 3 verhuureenheden én met maximum 9 slaapplaatsen*
Kamergebonden logies en jeugdverblijven bestaande uit 1 verhuureenheid met maximum 12 slaapplaatsen die geen deel uitmaken van een groter bouwgeheel waarin andere logies of functies voorkomen*
Kamergebonden logies en jeugdverblijven met minder dan 4 verhuureenheden én met 10 tot 12 slaapplaatsen of met 4 of 5 verhuureenheden en met maximum 12 slaapplaatsen
Kamergebonden logies en jeugdverblijven met méér dan 5 verhuureenheden of met méér dan 12 slaapplaatsen
Terreingebonden logies
Andere
*Bij optie 1 of 2 'Kamergebonden logies en jeugdverblijven tot en met 3 verhuureenheden én met maximum 9 slaapplaatsen' of 'Kamergebonden logies en jeugdverblijven bestaande uit 1 verhuureenheid met maximum 12 slaapplaatsen die geen deel uitmaken van een groter bouwgeheel waarin andere logies of functies voorkomen' is een controle bij de private keuringsinstantie nodig. Check hiervoor https://toerismevlaanderen.be/nl/wetgeving-en-decreten/logiesdecreet/het-logiesdecreet-en-brandveiligheid
Opslag/productie
SEVESO
Serres
Stallen
Installaties
Andere
Verkaveling
Wegeniswerken
Parkeergebouw
Tunnel
Andere
Gegevens van de aanvrager

De aanvrager zal via het opgegeven mailadres het brandpreventieverslag en desgevallend brandveiligheidsattest via de gemeente ontvangen. De aanvrager staat in voor de verspreiding van deze documenten aan elke belanghebbende partij.

Gegevens van de architect of ontwerper

Enkel in te vullen wanneer voor een vergunningsaanvraag een architect of ontwerper vereist is

Gegevens contactpersoon

Enkel in te vullen bij een inspectie

Facturatiegegevens

Het retributiereglement vestigt een retributie op alle door de brandweerdienst uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden. Er zal een factuurnota worden opgestuurd naar het facturatieadres. De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist. Vul hieronder het facturatieadres in, indien dit verschilt van de 'gegevens aanvrager'.

Akkoordverklaring

De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen dat deze dienstverlening dient te worden vergoed aan Brandweerzone Rivierenland.

Gegevens persoon die zich akkoord verklaart
Gegevens persoon die zich akkoord verklaart
Ja
Zonder deze akkoordverklaring is deze aanvraag niet geldig
Aanvraag voorbespreking of inspectie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.